ICT do výuky krok za krokem

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0044
Název příjemce podpory: Profimedia s.r.o.

Investice do rozvoje vzdělávání

Informace o projektu

Operační program, cíle projektu, zdůvodnění potřebnosti, popis cílové skupiny, klíčové aktivity a výstupy projektu.

Operační program

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovém období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání prostřednictvím rozšíření kompetencí klíčových pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ v oblasti aplikace moderních IT zařízení do výuky a jejich efektivního využití. Jedná se především o systematickou snahu o modernizaci vzdělávání s ohledem na rozvoj informační společnosti. Absolvováním kurzu dojde k zlepšení profesních dovedností pedagoga, které ovlivňují jeho přístup k práci a její realizaci.

Konkrétními výstupy projektu budou:

 • Rozvoj znalostí nepedagogických pracovníků v oblasti zadávání veřejných zakázek aj.
 • Rozvoj profesních odborných dovedností pedagogů ZŠ s cílem zvýšení integrace ICT prostředků do běžné výuky
 • Zvýšení efektivity využívání dostupných ICT zařízení
 • Vytvoření e-learningové opory k realizovanému vzdělávání
 • Vytvoření on-line komunity pedagogů
 • Možnost obohacení pedagogické opory ke konkrétním předmětům o moderní prvky ICT

Výsledkem tohoto projektu by měla být především proměna vnímání ICT pedagogickými pracovníky a využití ICT při přípravě zábavnější a méně stereotypní formu výuky, která zvyší motivaci žáků k učení, za účelem jejich aktivního zapojení se do procesu vzdělávání a přirozenějšího přenosu vědomostí a dovedností. Pozitivním aspektem projektu bude snížení stresu při využívání ICT pedagogy během výuky, čímž dojde k efektivnějšímu využití technologického vybavení jednotlivých škol. Projekt tak přináší multiplikační efekt k projektům realizovaným v programovém období 2007-2013, které umožňovaly školám pořízení ICT vybavení. Tato forma výuky může být aplikována napříč všemi předměty bez ohledu na jejich povahu.
Cílem projektu JE zapojit do projektu min. 30 % škol s počtem žáků do 200.

Zdůvodnění potřebnosti:

Dle výroční zprávy ČSI za šk. rok 2012/2013 v současné době není ICT ve výuce využíváváno v polovině ZŠ a SŠ a přímá práce s ICT konkrétními žáky probíhá pouze asi v 10 % všech škol. Tento problém je zapříčiněn materiálním vybavením, které se v posledních letech zlepšuje, a především odbornými a didaktickými schopnostmi konkrétních učitelů. Nositeli rozvoje ICT ve výuce na školách bývá učitel, který dobře ovládá ICT technologie, a také vedení školy, které podporuje zavádění moderních technologií do vyučování. Velmi často se však stává, že počítačově zdatní učitelé, kteří jsou mediátory rozvoje, současně nemají požadované didaktické kvality. Výsledkem pak je, že žáci tříd, kde učitelé učí bez podpory nebo s minimální podporou ICT, vykazují lepší studijní výsledky navzdory obecně známým pozitivům, které aplikace ICT ve výuce má.

Učitel musí zvládat jak didaktiku vyučování, tak technologii, která bude jeho didaktické dovednosti podporovat.

Musí plánovat učení tak, aby ICT efektivně doplňovaly a podporovaly učení žáků, rozvíjely vnímání žáků, porozumění ale i motivaci žáků k učení.

Důvody proč se zaměřit na rozvoj ped. a neped. pracovníků je jejich odpovědnost za plný rozvoj jedinců (žáků), za jejich přípravu pro základní sociální role, za utváření stránek osobnosti a za jejich rozvoj z hlediska výchovných složek. Z hlediska společnosti je tato role nenahraditelná a definuje další směřování všech jedinců.

Projekt bude realizován na ZŠ, které identifikovali výše popsané nedostatky a chtějí aktivně participovat na jejich odstranění. Podíl ICT na výuce v ČR zaostává za průměrem zemí OECD, stejně jako vybavení části škol.

Inovativnost projektu je založena především na rozvoji, zatím chybějících, kompetencí klíčových pracovníků škol v oblasti ICT a způsobu jejich provázání s běžnou výukou. Učitelé by na základě realizace projektu měli být schopni ovládat jednotlivá ICT zařízení, využít jejich silných vlastností ve výuce a stát se nositeli rozvoje vzdělanostní společnosti.

Popis cílové skupiny:

CS projektu jsou v souladu s výzvou č. 51 OP VK výhradně pedagogičtí a vedoucí pracovníci ZŠ a SŠ. Konkrétně se jedná o zaměstnance škol zapojených do projektu formou finančního partnerství.

Pedagog je ve výchovně-vzdělávacím procesu činitelem, který nese společenskou odpovědnost za jeho účinnost a úspěšnost, za tímto účelem koncipuje obsah výchovně-vzdělávací činnosti ve shodě s pedagogickými dokumenty. Z hlediska odborných předpokladů je na pedagoga kladen nárok na hluboké všeobecné vzdělání, erudovanost v oblasti hlavní výuky a především dovednost zvolit správné metody a postupy při podání látky svým posluchačům. Analýza věkové struktury ukázala, že cca 50% pedagogů na ZŠ a 60 % na SŠ starších jak 46 let. Tento fakt s sebou nese důležitost dalšího systematického vzdělávání za účelem zvyšování kvality práce a rozvoj znalostí a kompetencí v oblasti hlavního zájmu, případně pak dalšího zvyšování kvalifikace. Pedagog musí neustále rozvíjet své znalosti v oblasti moderních technologií, aby mohl lépe porozumět generaci svých žáků a dokázal je motivovat k práci během výuky. Z hlediska věkové struktury se majoritní většina všech pedagogů vzdělávala v době, kdy využívání ICT zařízení nebylo součástí běžného dne. Tento fenomén posledních let může být pro řadu z nich obtížně pochopitelný a ovladatelný, a proto je nutné vzhledem k moderním výukovým metodám a přínosům, které s sebou přináší, prohloubit jejich znalosti v této oblasti.

CS budou do projektu zapojeni zejména z důvodu těchto zjištěných potřeb:

 • Nedostatečná uživatelská znalost ICT zařízení
 • Nízká efektivita výukových metod
 • Rozšíření výukových metod
 • Nedostatečné propojení ICT a výuky
 • Nízká spolupráce mezi učiteli navzájem

Předkládaný projekt je určen především pro pracovníky, u kterých byla identifikována potřeba dalšího vzdělání v oblasti ovládání a užití ICT zařízení ve výuce a jejich zájem. Cílová skupina je tvořena pracovníky celkem 33 škol, z nichž více než 30 % jsou školy s max. 200 žáky.

Klíčové aktivity a výstupy projektu

Celkově bude podpořeno minimálně 633 osob – klientů služeb v jednotlivých aktivitách.

KA 1) Vzdělávání vedoucích pracovníků

Cílem je zvýšení odborných kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblastech, které byly identifikovány jako nejvíce potřebné.

Kurzy budou převážně prezenční a budou probíhat na půdě jednotlivých škol (vždy několik ředitelů společně). Studijní skupina bude mít vždy min. 5 osob. Každý úspěšný účastník kurzu obdrží po jeho absolvování osvědčení o úspěšném absolvování daného kurzu.

Předmětem je realizace 4 konkrétních vzdělávacích kurzů pro vedoucí pracovníky všech zapojených partnerských škol:

1)  Zákon o veřejných zakázkách

Rozsah: min. 3x45 min. (pravidla pro výběr dodavatelů OPVK; zákon o veřejných zakázkách)

2)  Zavádění moderních technologií do školy

Rozsah: 6 hod. (modely zavádění moderních IT do výuky a jejich principy, zákonitosti, rizika atd., jak pracovat s lidskými zdroji, technická řešení, silné i slabé stránky, porovnání a výběr)

3)  Cloudy a tablety ve škole

Rozsah: 4 hod. (základní pojmy, jaké jsou možnosti cloudového řešení pro školu, rizika atd.)

4)  Od tištěné učebnice k i-učebnici

Rozsah: 4 hod. (základní informace o i-učebnicích a možnostech jejich využití, výhody při práci na intertaktivníchtabulích, dopady na žáky, způsoby implementace i-učebnic do výuky atd.)
Plánovaný počet proškolených osob: 33

Výstupem je:

 • realizace 4 druhů školení v zapojených školách
 • min. 104 podpořených osob (účastníků kurzů)
 • min. 99 úspěšných absolventů kurzů (cca 95 %)

KA 2) Metodik ICT a podpora pedagogických pracovníků školy v oblasti ICT

Cílem je zvýšení odborných kompetenci pracovníků zapojených škol, kteří se zaměřují na práci s ICT (přímo či nepřímo plní roli ICT metodika na škole). V rámci projektu jsou k realizaci zejména pro tuto cílovou skupinu připraveny celkem 3 školení:

1)  Základy správy sítí a školní infrastruktury ve vazbě na podporu pedagogických pracovníků

Rozsah: 8 hod.

2)  Odborné kompetence k lektorování a mentoringu pro interaktivní výuku s ICT

Rozsah: 24 hod.

3)  Podpora cloudových řešení pro oborové didaktiky

Rozsah: 8 hod.

Výstupem je:

 • realizace 3 druhů školení v zapojených školách
 • min. 59 podpořených osob (v případě započítání každé osoby tolikrát, kolika školení se bude účastnit)
 • 56 úspěšných absolventů kurzů (cca 95%)
 • cca 800 hod. přímé a online podpory formou odborných poradenských služeb při využití ICT nástrojů ve výuce (pro všechny zapojené školy a jejich pedagogy)

KA 3) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co už máme")

Cílem je zvýšení odborných kompetenci pedagogických pracovníků zapojených škol v oblasti práce s ICT technikou, kterou škola aktuálně již disponuje. Každý úspěšný účastník kurzu obdrží po jeho absolvování osvědčení o úspěšném absolvování daného kurzu. Součástí je i pořízení nového vybavení do zapojených škol. V rámci projektu je k realizaci připraveno celkem 5 školení:

1)  Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky

Rozsah: 8 hod.

2)  Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí

Rozsah: 8 hod.

3)  Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson aktivity toolkit

Rozsah: 8 hod.

4)  Autorský zákon - možnosti využití dostupných zdrojů na internetu (prezenční výuka)

Rozsah: 5 hod.

5)  Autorský zákon - možnosti využití dostupných zdrojů na internetu (e-learning)

Rozsah: 5 hod.

Výstupem je:

 • realizace 5 druhů školení v zapojených školách
 • cca 95 % úspěšných absolventů kurzů

KA 4) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co chceme")

Cílem je zvýšení odborných kompetenci pedagogických pracovníků zapojených škol v oblasti práce s ICT technikou, kterou škola chce pořizovat. Součástí je i pořízení nového vybavení do zapojených škol. V rámci projektu je k realizaci připraveno celkem 5 školení:

1)  Metodika okamžitého hodnocení s pomocí SMART Response

Rozsah: 4 hod.

2)  Metodika sběru informací, názorů a zpětné vazby pomocí XC

Rozsah: 4 hod.

3)  Úvod do metodika práce s žákovskými zařízeními - digitální třídou

Rozsah: 4 hod.

4)  Didaktické nástroje pro digitální třídu

Rozsah: 8 hod.

5)  Cloudové nástroje pro zapojení žákovských zařízení ve výuce

Rozsah: 4 hod.

Výstupem je:

 • realizace 5 druhů školení v zapojených školách
 • cca 95 % úspěšných absolventů kurzů

KA 5) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("oborové didaktiky")

Cílem je zvýšení odborných kompetenci pedagogických pracovníků zapojených škol v oblasti práce s ICT technikou v oborových didaktikách. V rámci projektu je k realizaci připraveno celkem 10 školení:

1)  Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ

Rozsah: 5 hod.

2)  Metodika experimentování v přírodních vědách s pomocí moderních technologií

Rozsah: 8 hod.

3)  Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Fyzika

Rozsah: 5 hod.

4)  Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Chemie

Rozsah: 5 hod.

5)  Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Přírodopis

Rozsah: 5 hod.

6)  Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Matematika

Rozsah: 5 hod.

7)  Moderní nástroje a inovativní postupy pro výuku cizího jazyka

Rozsah: 5 hod.

8)  Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Dějepis

Rozsah: 4 hod.

9)  Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Zeměpis

Rozsah: 4 hod.

10)  Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Český jazyk

Rozsah: 4 hod.

Výstupem je:

 • realizace 10 druhů školení v zapojených školách
 • cca 95 % úspěšných absolventů kurzů

Klíčová aktivita 3, 4, 5 je dle výzvy brána jako navazující podpora. Účastníci jsou tedy započítáni jen jednou. Za úspěšně podpořenou osobu se považuje účastník, který bude proškolen minimálně v jednom kurzu klíčové aktivity 3, 4, nebo 5.

Výstupem aktivit 3, 4, 5, tedy je:

 • min. 470 podpořených
 • 448 úspěšných absolentů kurzů (cca 95 %)

KA 6) Evaluace

Předmětem KA_6 je zhodnocení projektových aktivit realizovaných u jednotlivých partnerů. V rámci evaluace dojde k vyhodnocení přínosu/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole.

Výstupem bude:

 • Realizace jednodenní konference na téma využití IT ve výuce s cílem mj. zhodnotit přínosy projektu, sdílet zkušenosti mezi zúčastněnými řediteli i pedagogickými pracovníky zapojených škol.
 • Vytvoření evaluační zprávy projektu, která bude tvořena evaluačními zprávami všech jednotlivých partnerů projektu (zapojených škol) a vyhodnocením projektu ze strany žadatele. Výstup bude doložen předložením evaluačních zpráv.

Harmonogram projektu a aktuální rozvrh

Klíčová aktivita 2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Vzdělávání vedoucích pracovníků                  
Metodik ICT a podpora pedagogických pracovníků školy v oblasti ICT                  
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co už máme")                  
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co chceme")                  
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("oborové didaktiky")                  

Klíčová aktivita 2014

Vzdělávání vedoucích pracovníků
X, XI, XII
Metodik ICT a podpora pedagogických pracovníků školy v oblasti ICT
X, XI, XII
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co už máme")
X, XI, XII
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co chceme")
X, XI, XII
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("oborové didaktiky")
X, XI, XII
Klíčová aktivita 2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Vzdělávání vedoucích pracovníků          
Metodik ICT a podpora pedagogických pracovníků školy v oblasti ICT          
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co už máme")          
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co chceme")          
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("oborové didaktiky")          
Evaluace                  

Klíčová aktivita 2015

Vzdělávání vedoucích pracovníků
I, II, III, IV, V, VI, VII
Metodik ICT a podpora pedagogických pracovníků školy v oblasti ICT
I, II, III, IV, V, VI, VII
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co už máme")
I, II, III, IV, V, VI, VII
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co chceme")
I, II, III, IV, V, VI, VII
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("oborové didaktiky")
I, II, III, IV, V, VI, VII
Evaluace
V, VI, VII
Kurz Místo Termín
Autorský zákon (prezenční výuka)Horní Police02.02.2015
Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkitHorní Police02.02.2015
Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkitDesná05.02.2015
Autorský zákon (prezenční výuka)Prysk09.02.2015
Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkitLiberec09.02.2015
Autorský zákon (prezenční výuka)Česká Lípa10.02.2015
Autorský zákon (prezenční výuka)Česká Lípa10.02.2015
Autorský zákon (prezenční výuka)Mníšek11.02.2015
Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkitČeská Lípa11.02.2015
Autorský zákon (prezenční výuka)Liberec12.02.2015
Autorský zákon (prezenční výuka)Nový Bor12.02.2015
Autorský zákon (prezenční výuka)Horní Libchava12.02.2015
Autorský zákon (prezenční výuka)Hrádek nad Nisou12.02.2015
Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkitStráž pod Ralskem12.02.2015
Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkitJablonec nad Nisou16.02.2015
Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkitDoksy17.02.2015
Autorský zákon (prezenční výuka)Liberec18.02.2015
Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkitŽandov18.02.2015
Autorský zákon (prezenční výuka)Hodkovice nad Mohelkou19.02.2015
Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkitLiberec19.02.2015
Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkitJablonec nad Nisou19.02.2015
Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkitZákupy23.02.2015
Autorský zákon (prezenční výuka)Stráž nad Nisou24.02.2015
Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkitZákupy24.02.2015
Autorský zákon (prezenční výuka)Hrádek nad Nisou25.02.2015
Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkitČeská Lípa25.02.2015
Autorský zákon (prezenční výuka)Hodkovice nad Mohelkou26.02.2015
Zákon o veřejných zakázkáchLiberec27.02.2015
Autorský zákon (prezenční výuka)Liberec02.03.2015
Zákon o veřejných zakázkáchČeská Lípa03.03.2015
Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkitDubá03.03.2015
Autorský zákon (prezenční výuka)Česká Lípa04.03.2015
Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkitČeská Lípa10.03.2015

Aktuality a dosažené výstupy

Informace ze školení, z aktuálního dění a podrobný výpis partnerů projektu.

Projekt „Pracujeme s novými technologiemi“, reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0038 je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Vlastní realizační fáze projektu byla zahájena dne 15. 10. 2014 podpisem akceptace rozhodnutí o poskytnutí dotace. Plánovaný harmonogram realizace aktivit byl tak posunut ze září na říjen/listopad 2014.

Již v přípravné fázi projektu byl sestaven realizační tým projektu, který neprodleně zahájil komunikaci se všemi partnery projektu ohledně obsazení pozice koordinátor projektu, nastavení plánovaného harmonogramu školení, seznámení s partnerskou smlouvou včetně zapracování připomínek od partnerů a vyjasnění všech práv a povinností partnerů v ní uvedených. Při obsazování pozice koordinátor projektu bylo třeba vzít v úvahu především podmínky, za kterých může být pracovník na tuto pozici obsazen - znalost školského prostředí, znalost využívání ICT u konkrétních partnerů projektu, možnost adekvátního sladění pracovního vytížení pracovníka a stanovení jeho maximálního pracovního úvazku nepřekračujícího podmínky výzvy 51.

V průběhu prvního měsíce realizace byly projednávány možnosti a podmínky jednotlivých partnerů a jejich pracovníků pro organizaci a sestavení harmonogramu jednotlivých vzdělávacích aktivit a probíhaly diskuze jak vybrat nejvhodnější účastníky těchto aktivit s cílem co nejefektivnějšího využití možností školení pro jejich praxi v běžné činnosti pedagogů.

Po analýze stávajícího ICT vybavení a vyjasnění plánovaných aktivit pro konkrétní partnery byly s některými partnery uzavřeny dodatky k partnerské smlouvě mapující změny, které se ukázaly jako vhodné oproti původnímu plánu a rozpočtu partnera – výměna typu mobilního zařízení, změna počtu dle plánovaného zařazení účastníků do klíčových vzdělávacích aktivit nebo navýšení úvazku koordinátora vůči plánovanému počtu školení pro daného partnera. Partneři byli následně podrobně seznámeni s celkovým financováním projektu a jednotlivými kapitolami rozpočtu.

Vzhledem k vysokému počtu partnerů a plánovanému počtu účastníků klíčových aktivit byl sjednáván i jednotný postup k proplácení přímé podpory a poskytování občerstvení pro účastníky školení. S jednotlivými partnery byly projednávány možnosti nákupu a minimální vybavení ICT vybavení, které bude v rámci projektu pořizováno s ohledem na doplnění stávajícího vybavení školy.

Pro koordinátory byl uspořádán seminář, po kterém následovala diskuze a řešení jednotlivých témat dle individuálních potřeb partnerů – organizace školení, pořízení ICT vybavení, činnost a vykazování činnosti koordinátorů, podklady pro MZ, poskytování přímé podpory a doprovodných opatření, potřebná publicita projektu, archivace dokumentace.

Účetní partnerů se zúčastnili webových online seminářů zaměřených na vyjasnění témat projektového účetnictví – účtování přímých a nepřímých nákladů, oddělení účetnictví a označování dokladů, doporučený způsob účtování a dokládání k prokazování úhrad. V listopadu proběhlo sestavení harmonogramu školení u každého partnera - dle počtu požadovaného vybavení ICT byli vybráni pedagogové a byly stanoveny termíny jednotlivých školení.

V průběhu měsíce listopadu a prosince byly po konzultacích se všemi partnery sestaveny specifikace a podklady pro centrální výběrové řízení na vybavení ICT. Podklady a specifikace byly sestaveny na základě analýzy potřeb a stávajícího vybavení jednotlivých škol. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 11. 12. 2014.

V rámci pedagogické přípravy aktivit proběhlo školení lektorů k realizaci klíčových aktivit projektu, byly konzultovány výukové materiály pro jednotlivá školení a metodicky upraveny dle požadavků a potřeb partnerů. V prosinci byly podány akreditace na školení s nejbližší realizací a jsou připravovány akreditace na zbývající plánovaná školení.

V lednu 2014 byla zahájena realizace vlastní klíčových aktivit projektu vzdělávacími kurzy:

Název aktivity Termín konání Místo konání
KA1 - Zavádění moderních technologií do školy19.1.2015Česká Lípa
KA1 - Zavádění moderních technologií do školy23.1.2015Liberec
KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky13., 14., 15., 16.1.2015Liberec
KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky15., 16., 19., 20., 29.1. 2015Jablonec nad Nisou - Mšeno
KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky12.1.2015Desná
KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky13.1.2015Doksy
KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky20., 21., 23.1.2015Česká Lípa
KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky12.,13.1.2015Nový Bor
KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky10.1.2015Hodkovice nad Mohelkou
KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky20., 27.1.2015Kamenický Šenov
KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky22.1.2015Mníšek
KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky12.,13.1.2015Okna
KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky12.,13.1.2015Prysk
KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky23., 26.1.2015Stráž nad Nisou
KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky27., 28.1.2015Hrádek nad Nisou
KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky16., 19.1.2015Stráž pod Ralskem
KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky27.1.2015Zákupy
KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky13.1.2015Žandov
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí12.,15.1.2015Liberec
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí14., 15., 28., 29.1.2015Jablonec nad Nisou
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí13.1.2015Desná
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí12., 19.1.2015Doksy
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí29.1.2015Česká Lípa
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí30.1.2015Horní Libchava
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí11.1.2015Hodkovice nad Mohelkou
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí14.1.2015Horní Police
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí14., 15., 28.1. 2015 Česká Lípa
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí26.1.2015Mníšek
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí12., 13.1.2015Polevsko
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí13., 15.1.2015Prysk
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí23.1.2015Přepeře
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí13.1., 14.1.2015Stráž nad Nisou
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí13.1.2015Hrádek nad Nisou
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí13.1.2015Žandov
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí19.1.2015Harrachov

Výstupem každého vzdělávacího kurzu je prezenční listina účastníků a osvědčení pro úspěšné absolventy.

Účastníci vzdělávacího kurzu Účastníci vzdělávacího kurzu

Kontakty

Realizátor projektu:

PROFIMEDIA s.r.o.
Třída Spojenců 550/18, 746 01 Opava - Předměstí
IČ: 41032098
Tel.: +420 553 759 017
e-mail: info [at] profimedia-cz [dot] cz
WWW: www.profimedia-cz.cz

Partneři projektu:

ZŠ Lidická příspěvková organizace

Adresa:
Školní 325, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČ:
70983003
Tel:
+420 482 723 402
E-mail:
zakladni [dot] skola [at] lidicka [dot] hradeknn [dot] indos [dot] cz
Web:
www.skoly.net

ZŠ Lučany nad Nisou příspěvková organizace

Adresa:
Lučany nad Nisou 420, 468 71 Lučany nad Nisou
IČ:
72742551
Tel:
+420 488 880 811
E-mail:
skola [dot] lucany [at] seznam [dot] cz
Web:
www.zslucany.cz

ZŠ a MŠ Mníšek příspěvková organizace

Adresa:
Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek
IČ:
72742399
Tel:
+420 485 146 668
E-mail:
zs-mnisek [at] iol [dot] cz
Web:
www.zsmnisek.com

ZŠ a MŠ Okna příspěvková organizace

Adresa:
Okna 3. 471 62 Okna
IČ:
72742356
Tel:
+420 487 876 112
E-mail:
myskovaiveta [at] seznam [dot] cz
Web:
skola.obecokna.cz

Odkaz na informační fórum

Pro přihlášení do diskuze musíte mít zřízen účet na googlu a být přihlášen.

Vysoká technická a estetická úroveň realizací a kvalita poskytovaných služeb jsou pro nás jedinou cestou na jejímž konci může být spokojený zákazník. Chcete-li také mezi ně patřit tak nás neváhejte kontaktovat.

Mám zájem o spolupráci